Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum
Forvaltningsplan for Urskog-Hølandsbanen


Urskog-Hølandsbanen er den eneste gjenværende jernbane i Norge som ble bygget etter tredjeklasses standard (Tertiærbane), og banen er derved spennende sett i sammenheng med landets resterende museumsjernbaner.

Forvaltningsplanen for Urskog-Hølandsbanen er utarbeidet dels som et kapittel til Jernbaneverkets nasjonale verneplan for jernbanekulturminner og dels som eget internt dokument som skal sikre museumsjernbanens eksistens og dens fagkompetanse for ettertiden. Forvaltningsplanen skal følges av handlingsplaner som går over 4- og 10-års perioder, som skal sees i et 30-års perspektiv.

Forvaltningsplanen er delt i to deler. Del en omfatter dagens eksisterende museumsjernbanestrekning, og del to omfatter den nedlagte jernbanestrekningen.

Den første delen av planen tar for seg strekningen mellom Sørumsand og Fossum i Sørum kommune, en strekning på 3,69 kilometer med tilhørende krysningsspor og sidespor. Planen berører alle konstruksjons- og vedlikeholdsnormaler som

Urskog-Hølandsbanen ble bygget og vedlikeholdt etter, slik at dette sikrer korrekt vedlikehold av banens infrastruktur for framtiden.

Forvaltningsplanen skal også danne grunnlaget for større vedlikeholdsprosjekter der en kan søke muligheten til å gjenskape skadde eller ødelagte installasjoner i infrastrukturen som nedraste kulverter, støttemurer og fyllinger samt å gjøre mulig og heve standarden på underbygning og overbygning som i dag benyttes gjennom bla å fornye ballast, skinner og sviller.


Som tidligere nevnt skal forvaltningsplanen følges av handlingsplaner som går over 4- og 10-års perioder. Handlingsplanene skal kunne danne grunnlaget for en mulighet til å søke Jernbaneverket om tiltaksmidler utover det årlige driftstilskuddet som ytes basert på planenes innhold.

Videre skal forvaltningsplanens første del søke om å tilbakeføre jernbanen til sitt opprinnelige utgangspunkt i Sørumsand (Jernbaneverkets stasjon i Sørumsand). Dette for å vise overgangen mellom Kongsvingerbanen og Urskog-Hølandsbanen som en del av en skysstasjonsløsningen, samt reetablere broforbindelsen over riksvei 171 ved Fossum stasjon.

Den andre delen av forvaltningsplanen omfatter resten av den opprinnelige traseen fra Fossum stasjon til Skulerud stasjon i Aurskog-Høland kommune.

Det foreslås i forvaltningsplanen at strekningen mellom Fossum og Bjørkelangen skal gjenoppbygges på sin opprinnelige trase. Dersom det ikke er mulig å benytte opprinnelige trase skal ny stikkes ut der dette er nødvendig for å komme forbi de hindringer som mange års historie og utvikling har laget.

Videre foreslås det å skilte den resterende traseen mellom Bjørkelangen og Skulerud der dette er hensiktsmessig slik at det blir synlig hvor Urskog-Hølandsbanen i sin tid gikk gjennom bygdene.

Urskog-Hølandsbanen er, sett i et jernbaneteknisk syn, ikke av de mest avanserte jernbaner som er blitt bygget i Norge, av den grunn at trafikken ble avviklet med en meget enkel driftsform med få eller ingen tekniske innretninger forbundet med fremføringen av togene på strekningen,

Videre er det allikevel viktig å kunne vise denne typen driftsform for ettertiden slik at en kan se hvordan man med relativt lave byggekostnader kunne bygge en transportåre som ga bygdene store muligheter til eksport av råvarer og ferdigprodukter til byer og bygder utenfor sin egen region med det økonomiske løftet dette innebar for egen regions utvikling.

Forvaltningsplan for Urskog-Hølandsbanen
Flyfotovedlegg til forvaltningsplanen